Klauzule informacyjne

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Mantis Krzysztof Jach z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Aleksandra Brücknera 24-26 | 51-411 Wrocław | NIP 8951269326.),
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 4. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwo zgody.
 5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 6. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
 8. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. do usunięcia danych osobowych;
  5. do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Klauzula zgody dla kandydatów składających CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

w celu wykorzystania w kolejnych naborach prowadzonych przez  Mantis Krzysztof Jach z siedzibą we Wrocławiu Aleja Aleksandra Brücknera 24-26 | 51-411 Wrocław | NIP 8951269326.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych  danych niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla pracowników :

godnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Mantis Krzysztof Jach z siedzibą we Wrocławiu Aleja Aleksandra Brücknera 24-26 | 51-411 Wrocław | NIP 8951269326),

2) celem przetwarzania jest:

 1. zatrudnianie, pomoc socjalna- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Art. 222 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r
 2. zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych / publikacja wizerunku na stronach www – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jako zgody
 3. kontrola dostępu, kształcenie, organizacja wyjazdów służbowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

 • Medycyna pracy
 • Zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa)
 • Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn analitycznych, statystycznych oraz do momentu odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (CEIDG)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Mantis Krzysztof Jach z siedzibą we Wrocławiu, Aleja Aleksandra Brücknera 24-26 | 51-411 Wrocław | NIP 8951269326)
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
 • Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 • Biuro rachunkowe
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach działalności gospodarczej)
 2. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Trafiłeś tu nie bez powodu. Zadzwoń!
Nie ważne czy organizujesz kampanię, czy potrzebny Ci folder lub animacja, potrafimy słuchać i pomóc w każdej sprawie.